Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden Boots webshop

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Boots Nederland BV, terzake handelend onder de naam Boots (hierna: Boots), op de webshop alsmede op alle overeenkomsten op afstand - waaronder mede begrepen koop op afstand - gesloten tussen jou en Boots.

2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Boots is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien jij deze binnen 30 dagen aanvaardt en voorzover de voorraad strekt. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 hierna , tot stand op het moment van het plaatsen van een bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien jij de bestelling langs elektronische weg plaatst, bevestigt Boots onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kun jij de bestelling annuleren.
 3. Indien de bestelling elektronisch tot stand komt, treft Boots passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien jij elektronisch betaalt, zal de Boots daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens omtrent jouw bestelling gedurende een periode van 2 jaar te bewaren.
 4. Boots kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan je betalingsverplichtingen voldoet, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Boots op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Annuleren bestelling

 1. Bij de aankoop van producten, heb jij de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren gedurende veertien werkdagen. Voor uitzonderingen zie paragraaf retouren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of jij het product wenst te behouden. Indien jij van je annuleringsrecht gebruik maakt, zul je het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Boots retourneren, conform de door de Boots verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Kosten in geval van annulering bestelling

 1. Indien jij gebruik maakt van je recht om een bestelling te annuleren, komen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 2. Indien jij een bedrag betaald hebt, zal Boots dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 6. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als plaats van levering het adres dat jij aan Boots kenbaar hebt gemaakt.
 2. Indien Boots een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
 3. Indien Boots jouw gegevens behoeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de levertijd aan nadat jij deze aan Boots ter beschikking hebt gesteld.
 4. Boots behoudt zich het recht voor om de producten - indien niet tegelijkertijd leverbaar - in delen te leveren.
 5. Indien een product niet op voorraad is en op jouw verzoek door Boots is besteld. Ben jij verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

7. Prijs en betaling

 1. De prijzen zoals aangegeven op de webshop zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten. Boots is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten.
 2. Jij dient de producten te betalen volgens de in de bestelprocedure op de webshop aangegeven wijze.
 3. Indien jij na levering van de producten (nog) betalingen verschuldigd bent, dien jij deze betaling binnen uiterlijk 14 dagen na levering te voldoen.
 4. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben jij van rechtswege in verzuim.  Alsdan ben jij rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen ben jij een rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Boots heeft het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Boots kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indieneen andere jij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Boots kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien jij in gebreke of in verzuim geraakt bent in de (tijdige) nakoming van jouw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor  jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Boots echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op jou worden verhaald. Jij bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Behoudens tegenbewijs strekken Boots facturen en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

8. Retouren

 1. Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren en/of producten te retourneren voor:
 • Cosmetica en producten voor de persoonlijke verzorging, waarvan de verpakking niet verzegeld is; Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; en/of Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

 9. Conformiteit en Garantie

 1. Boots staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Boots, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de rechten en vorderingen die jij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Boots jegens Boots kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10. Wijzigingsbeding

 1. Boots heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De aldus gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die tussen jou en Boots ontstaan na het tijdstip waarop jij daarvan in kennis bent gesteld dat deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd en/of aangevuld.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden.
 2. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

juli 2015

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
 • Bel
 • Mail