Privacy in de apotheek

Privacy Statement Boots apotheken

Boots Nederland B.V. (hierna Boots apotheken) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Boots apotheken onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

We hebben een apart Privacy Statement opgesteld m.b.t. onze online dienstverlening via de Boots webshop. Ga hier voor naar het Privacy Statement Boots webshop

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Boots apotheken verwerk uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De tabel hieronder geeft daar een overzicht van. In het overzicht wordt ook weergegeven welke type persoonsgegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en de (categorieën van) partijen die daarbij betrokken zijn.

 

Doel gegevensverwerking

Type gegevens

Bewaartermijn

3e Partijen

Boots apotheken

-   Verstrekken van medicatie (aan de balie of via de medicijnkluis)

-   informatieverstrekking over en aangaan van transacties betreffende medicijnen

-   uitvoering van transacties betreffende medicijnen

-   financiële afhandeling van de transactie

-   verwerking en opvolging van contactformulieren

-   klachtafhandeling

-   NAW-gegevens

-   geboortedatum

-   telefoonnummer

-   BSN

-   verzekeringsgegevens

-   gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

 

-   15 jaar

 

-   PharmaPartners

-   Landelijk Schakelpunt

-   soft- en hardware leveranciers, voor: track&trace, beveiligde e-mail verbinding,

-   leverancier geautomatiseerde cliëntcommunicatie/herhaal recept applicatie,  

-   incassobureaus

-   koeriers

Central Fill

- (voor-) verpakking, voorzien van een etiket en verzending van medicijnen door Boots apotheken apotheek

- NAW-gegevens

- 4 weken

- PharmaPartners
- software-leveranciers

SmartCare

-   medicatiebewaking

-   registratie van verleende zorgactiviteiten en vastleggen gemaakte afspraken met zorgverzekeraars

 

-   NAW-gegevens

-   geboortedatum

-   telefoonnummer

-   BSN

-   verzekeringsgegevens

-   gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

-   6 jaar

-   PharmaPartners

-   Alliance Healthare Nederland B.V.

Landelijk Schakel-

punt

 

-   gegevensuitwisseling met artsen en apothekers op basis van toestemming van de patiënt

-   NAW-gegevens

-   geboortedatum

-   telefoonnummer

-   BSN

-   verzekeringsgegevens

-   medicatiegegevens

-   gezondheidsgegevens

Afhankelijk van het beleid van het Landelijk Schakelpunt

-   PharmaPartners

Alliance Healthare Nederland B.V.

Lokaal Samenwerkingsverband

- gegevensuitwisseling met artsen en apothekers op basis van de behandelovereenkomst of toestemming van de patiënt

-   NAW-gegevens

-   geboortedatum

-   telefoonnummer

-   BSN

-   verzekeringsgegevens

-   medicatiegegevens

-   gezondheidsgegevens

Afhankelijk van het beleid van het Lokaal Samenwerkingsverband 

- lokale zorgverleners
- leverancier platform

Farmacovigilantie

- Medicijnbewaking
- Verbetering gezondheidszorg

- NAW-gegevens
- Medische gegevens

- 15 jaar

Doorgifte van geanonimiseerde gegevens aan:
- Autoriteiten
- Fabrikanten
- Zorgpartners

Zakelijke gegevens

 

-   onderhouden van klantrelaties

-   aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties

-   facturatie

-   informatieverstrekking;

-   deelname aan certificeringsprogram-ma's

-   klachtafhandeling

-   contactgegevens van zakelijke relaties

-   financiële gegevens van zakelijke relaties, waaronder btw-nummers en dergelijke

-   Afhankelijk van de contracts-termijn

-   7 jaar

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens van medewer-kers, uitzendkrachten, contractor en sollicitanten

 

 

-   uitvoering van wettelijke verplichtingen als (goed) werkgever

-   voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen

-   contactgegevens

-   financiële gegevens

-   BSN

-   relevante data

-   functionerings- en beoordelingsgegevens

-   opleidingen

-   ziekteverzuim

-   verlof

-   zndere relevante gegevens

-   4 weken, 2 jaar of 5 jaar, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bepalingen

 

-   UWV,

-   pensioenfondsen,

-   uitzendbureaus

-   recruitment-organisaties

-   Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

Landelijk schakelpunt

Boots apotheken zal u vragen toestemming te verlenen voor het (laten) inzien van uw medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer u iets overkomt buiten werktijden van de huisarts of apotheker en u bij een andere arts of apotheker terechtkomt, kan deze arts het LSP gebruiken om te zien wat er in uw dossier staat. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat bij de verleende zorg geen rekening kan worden gehouden met informatie, die via het LSP beschikbaar is. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen door het missen van relevante, medische informatie. Boots apotheken is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door LSP gefaciliteerde verbinding en ook niet voor de verwerking van persoonsgegevens door hulpverleners (artsen, verpleegkundigen of apothekers), die niet in dienst zijn van Boots apotheken. Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.

Lokaal Samenwerkingsverband

Iedere Boots apotheek maakt onderdeel uit van een Lokaal Samenwerkingsverband, waar ook de Huisartsenpost, Dienstapotheek en mogelijk andere zorgverleners bij zijn aangesloten. De deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn vaak aangesloten op een platform voor het inzien van elkaars medische dossiers ten behoeve van het verlenen van (spoedeisende) hulp tijdens afwezigheid van uw arts of apotheker. Effectieve en efficiënte zorgverlening tijdens waarneming is slechts mogelijk met behulp van gegevensuitwisseling via deze Lokale Samenwerkingsverbanden. Indien u meer informatie wenst hierover, kunt u deze bij uw apotheker opvragen.    

Betrokken partijen

Om invulling te geven aan bepaalde dienstverlening maakt Boots apotheken gebruik van een aantal externe partijen. Deze partijen ondersteunen bij het de zorgverlening en zijn daardoor betrokken bij verwerking van persoonsgegeven van patiënten. Met deze partijen zijn goede (schriftelijke) afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang en bescherming van de gegevens. 

PharmaPartners

Voor het algemeen beheer van medische gegevens maakt Boots apotheken gebruik van een apotheek informatiesysteem, Pharmacom. PharmaPartners is de leverancier van dat systeem. In het systeem wordt onder andere de medicatiehistorie opgeslagen, medicatiebewaking uitgevoerd, alsmede de verwerking van de te leveren medicatie. Boots apotheken is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door PharmaPartners. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PharmaPartners vindt u op https://www.pharmapartners.nl/privacystatement/

Farmacovigilantie

Bij het doen van een melding (over u zelf, dan wel namens een derde) over eventuele bijwerkingen worden de persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens. Deze contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om correct met uw melding om te gaan en geven wij niet door aan derden. Indien de melding een derde betreft dan zullen wij geanonimiseerde persoonsgegevens van deze derde verwerken. De medische informatie delen geanonimiseerd met autoriteiten, fabrikanten en andere partners binnen de gezondheidszorg. Wij gebruiken gegevens die worden verstrekt met betrekking tot bijwerkingen uitsluitend om de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren ten behoeve van de verbetering van gezondheidszorg in het algemeen en onze patiënten in het bijzonder (ook wel farmacovigilantie of medicijnbewaking). 

Beveiliging van gegevens

Boots apotheken heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Boots apotheken, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. Boots apotheken zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt.

Uw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap heeft over uw gegevens. Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven. 

Recht

Betekenis

Toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Informatieplicht

Als consument heeft u het recht om te weten wat Boots apotheken met uw (bijzondere) persoonsgegevens doen en waarom dit gebeurt.

Recht op inzage

U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Boots apotheken verwerken in te zien.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn terug te vinden).

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens die Boots apotheken verwerken te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn. 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Boots apotheken te laten verwerken.

Recht op overdacht (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien mogelijk door Boots apotheken over te laten dragen.

 

Uw rechten uitvoeren

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek indienen bij uw lokale apotheker of via Boots Support, via nummer: 088 - 1040 980. Vermeldt bij het verzoek dat het gaat om: ‘Verzoek om uitoefening rechten AVG privacy’. Vermeld daarnaast ook te allen tijde om welk recht het gaat en zorg dat uw identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken om recht kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat wettelijke bepalingen Alliance Healthcare Nederland verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij de Privacy Officer van Boots apotheken. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de contactgegevens van de Privacy Officer.

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of. De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vind je op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bel op werkdagen naar 088 - 1805 250.

Contact

Boots Nederland B.V is onderdeel van Alliance Boots B.V. Alliance Boots B.V. is onderdeel van het internationaal georiënteerde Walgreens Boots Alliance (WBA). Op internationaal niveau is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u met hem in contact wilt komen, neem dan contact op met de Privacy Officer.  

Als u vragen of opmerkingen heeft over (de toepassing van) het privacybeleid van Boots apotheken, neem contact op met de Privacy Officer van de Boots apotheken, via: privacyofficer@alliance-healthcare.nl.

Alliance Healthcare B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Pomphoekweg 1
5222 BE 's-Hertogenbosch

Alliance Healthcare B.V. (Geen bezoekadres)
T.a.v. de Privacy Officer
De Amert 603
5462 GH Veghel

Voor niet privacy gerelateerde vragen stuurt u ons een email via info@nl.boots.com of gebruik ons contactformulier om contact met ons op te nemen.

Wijzigingen privacybeleid

Indien het privacybeleid van Boots apotheken wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden deze worden gebruikt.

Dit Privacy Statement is aangepast op 18 juli 2018 en gepubliceerd op: 24 juli 2018


 

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail