Privacy

Ziekte en medicijngebruik zijn heel persoonlijk. Daarom speelt het waarborgen van de privacy een belangrijke rol in de apotheek. De patiënten, maar ook de apothekers(assistenten) moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn.

Lees meer over privacy in de apotheek in Privacy Statement Boots Apotheken.

We hebben een apart privacy opgesteld m.b.t. onze online dienstverlening via de Boots webshop. Ga hier voor naar de Privacy statement Boots webshop.

Verplicht dossier

De apotheek is wettelijk verplicht medicatiegegevens en de overige informatie die relevant is voor de behandeling met geneesmiddelen vast te leggen in een dossier. Het gaat hierbij om voorgeschreven medicijnen, maar ook om de verstrekte informatie. Deze gegevens gebruiken we voor medicatiebewaking en begeleiding. Het kan zijn dat je een keer ergens anders medicijnen hebt gehaald of bij een ziekenhuisopname medicijnen hebt gekregen. Ook het gebruik van zelfzorgmiddelen, homeopathische middelen of antroposofische middelen willen wij vastleggen in het medicatiedossier. Voor een optimale medicatiebewaking en medicatiebegeleiding zijn we tevens afhankelijk van de medewerking van onze patienten. Iedereen die bij een apotheek is ingeschreven is wettelijk verplicht de apotheker informatie te geven die nodig is voor een goede bewaking van het medicijnengebruik. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de apotheker weet:

- of je een allergie hebt
- welke medicijnen je nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die je bij de drogist hebt gehaald)
- of je zwanger bent of niet meer en/of je borstvoeding geeft of niet meer
- wat de laatst gemeten waarde van de nierfunctie is
- wat de actuele persoonsgegevens zijn.

Ook is het belangrijk om wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven zodat we je kunnen bereiken als dat nodig is.

Naast medicatiegegevens houdt de apotheek een bestand bij van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en verzekeringsgegevens.

Recht op inzage

Als patiënt heb je het recht om de opgenomen gegevens in je dossier te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen (de apotheker heeft vanuit de wet een bewaarplicht. Daarom kunnen bepaalde gegevens niet verwijderd worden zolang de wettelijke bewaartermijn niet is verstreken. Dit gaat bijvoorbeeld over gegevens over afgeleverde geneesmiddelen). Ook kun je navragen aan wie gegevens zijn verstrekt. Als je niet wilt dat wij gegevens bewaren, dan kunt je dat aan ons doorgeven. Gevolg hiervan is dat we sommige diensten niet meer kunnen uitvoeren, zoals de declaratie bij de zorgverzekeraar. Ook kunnen we zonder deze gegevens geen goede medicatiebewaking uitvoeren.

Recht op informatie

Als wij als apotheek medicijnen meegeven, zijn wij verplicht hierover informatie te verstrekken. Een belangrijke taak van de apotheek is het bewaken en begeleiden van het medicijngebruik en daarbij is informatieverstrekking van groot belang. Daar staat tegenover dat de patiënt verplicht is de apotheker informatie te geven, voor zover hij daarover beschikt, die nodig is voor een goede medicatiebewaking.

Samenwerking en uitwisseling van gegevens

Voor een veilig en doelmatig geneesmiddelgebruik werken wij samen met andere zorgverleners, zoals de voorschrijvend huisarts of de medisch specialist. Ook wisselen we regelmatig gegevens uit met laboratoria. Als dit noodzakelijk is voor de behandeling kunnen deze zorgverlener ook inzage vragen in het medicatiedossier. Uiteraard gaan ook zij vertrouwelijk met deze gegevens om. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij je vriendelijk ons hierover te informeren. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten worden medicatiegegevens elektronisch beschikbaar gesteld voor de dienstapotheek. Dit is van groot belang voor de gezondheid van de patiënt. Alle zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe worden gegevens uitgewisseld

Zorgverleners maken, voor het uitwisselen van gegevens, gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. Gegevens kunnen alleen gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Zorgverleners kunnen via het LSP de belangrijkste gegevens uit je dossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die je gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over je gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties. Het LSP houdt nauwkeurig bij wat er met je medische gegevens gebeurt. Bijvoorbeeld welke zorgverleners je medische gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners je medische gegevens hebben opgevraagd. Dat kun je zelf bekijken in het inzage-overzicht. Dit overzicht bevat geen medische gegevens. Je kunt er voor kiezen om automatisch een e-mail te ontvangen als er iets met je medische gegevens gebeurt via het LSP. Als je een LSP-melding ontvangt, kunt je voor meer informatie je inzage-overzicht bekijken. Meer informatie is te vinden op https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument

Praktijkonderzoek en wetenschap

Boots apotheek heeft in de loop van jaren heel veel gegevens verzameld over onder meer het gebruik van geneesmiddelen bij bepaalde aandoeningen, hun effect en hun eventuele bijwerkingen. Boots apotheek gebruikt deze gegevens om farmaceutisch praktijkonderzoek te doen en om je medicijngebruik zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor zorgen dat je zo min mogelijk hinder ondervindt van je aandoening. We controleren daarom regelmatig of een behandeling doelmatig en succesvol is.

Anonieme gegevens

Boots apotheek maken voor onderzoeken zoals wetenschappelijk onderzoek gebruik van de gegevens uit de dossiers. Deze gegevens blijven te allen tijde anoniem. Dat betekent dat de gegevens zo worden verstrekt dat niet meer te herleiden/herkennen is wie de gebruiker is. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld gegevens aan Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail